Parafia Luterańska w Czeskim Cieszynie
 
  Witamy serdecznie
  Biskup w Kościele
  Biskupi cz.II
  Eucharystia
  Biskup, ksiądz i diakon
  Staroluteranie
  Czarna Toga nie jest Luterańskim logo
  Liturgia Godzin
  Psalmy do modlitwy
  Konfesja Augsburska
  Apologia Konfesji Augsburskiej
  Mały Katechizm
  Duży Katechizm
  Artykuły Szmalkaldzkie
  Luterański Klasztor st-wigberti.
  Klasztor sw. Augustyna
  Wspólnota sw. Michała -stmichael
  Bractwa Wysokokościelne
  Luterański klasztor Benedyktyński
  Kongregacja sw. Augustyna
  Luterańska modlitwa liturgiczna
  Niemieckie Braterstwo Modlitwy
  Strona Kościoła
  Galeria
Liturgia Godzin

C O D Z I E N N A MODLITWA LITURGICZNA KOŚCIOŁA

(M O D L I T W Y G O D Z I N)

 

WPROWADZENIE

 

Dobrze jest dziękować Panu I opiewać imię Twe, o Najwyższy,

Obwieszczać z rana łaskę twoją, A w nocy wierność Twoją.” (Ps 92,2.3)

 

Psalmy zachęcają nas do codziennej modlitwy w ciągu całego dnia. Tę radę najstarszego modlitewnika i śpiewnika ludu Bożego, jakim są niewątpliwie Psalmy, zachowywali zarówno Żydzi jak i pierwsi chrześcijanie. W Kościele Chrześcijańskim ta całodniowa modlitwa znalazła szczególne miejsce najpierw w klasztorach (7 razy), a od czasów Reformacji także w Kościele ewangelickim nie tylko w powstałych stosunkowo późno ewangelickich diakonatach (XIX w.), ale także w innych formach społecznego życia religijnego. Dziś ta liturgiczna forma codziennej modlitwy Kościoła ma miejsce w Kościele ewangelickim zwłaszcza w diakonatach żeńskich i męskich, podczas konferencji duchownych i sióstr diakonis, a zwłaszcza, w czasie dni skupienia (rekolekcji), porannych i wieczornych modlitw studentów teologii, w większych zborach skupionych wokół kościoła lub kaplicy, a przede wszystkim w chrześcijańskich rodzinach.

Na tzw. „Liturgię Godzin” składa się: śpiew psalmów, czytania biblijne, modlitwy, oraz antyfony. „Liturgia Godzin” może być zmawiana lub śpiewana. Zwłaszcza modlitwy śpiewane są pełne życia i prowadzą w szczególny sposób do wspólnotowego uwielbienia Boga.

Kościół nasz posługuje się zazwyczaj czterema porządkami: jutrznia (modlitwa poranna), modlitwa południowa (godz. 12.00), nieszpory (modlitwa wieczorna o zmierzchu dnia godz. 15.00 - 19.00) i tzw. kompleta (modlitwa na zakończenie dnia - godz. 21.00, lub nawet później).

 

 

W porządku modlitwy liturgicznej użyto następujących skrótów:


L: = liturg, przewodniczący – przewodnicząca, zgromadzenia modlitewnego

K: = kantor (śpiewak)

Ch:= Chór,

Zb: = Zbór (zgromadzeni wierni w dwóch grupach: strona lewa i prawa, lub kobiety

i mężczyźni.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA PORANNEGO

J U T R Z N I A

 

 

WSTĘP (INGRES)

 

L: Panie, otwórz wargi moje Zb: A usta moje głosić będą chwałę Twoją!

L: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Zb: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. L: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Zb: Jak była od początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. [Alleluja!]

(„Alleluja” opuszcza się w czasie pasyjnym)

PSALMODIA

PSALM 148

 

Antyfona:

K: Niech chwalą imię Pana * Bo samo Jego imię jest wzniosłe.

Zbór ponawia antyfonę

V ton psalmów

I. Alleluja! Chwalcie Pana z niebios, Chwalcie go na wysokościach!

II. Chwalcie go, wszyscy aniołowie Jego, Chwalcie go, wszystkie zastępy Jego!

 

I. Chwalcie go, słońce i księżycu,

Chwalcie go, gwiazdy świecące!

II. Chwalcie go, najwyższe niebiosa *

I wody nad niebiosami!

Niech chwalą imię Pańskie, *

Bo On rozkazał i zostały stworzone!

Ustanowił je na wieki wieczne,

Ustalił porządek, który nie minie.

Jego imię jest wzniosłe, chwała Jego jest nad ziemią i niebem! *

Pomnożył moc ludu swego.

Chwała wszystkim wiernym Jego -

Synom Izraela, ludu mu bliskiego. Alleluja.

 

Antyfona:

K: Niech chwalą imię Pana * Bo samo Jego imię jest wzniosłe.

Zbór ponawia antyfonę

 

Chwała Ojcu i Synowi *

i Duchowi Świętemu.

Jak była od początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

 

Antyfona:

[Lub inne psalmy wzgl. pieśni na podstawie psalmów ]

 

 

 

CZYTANIE SŁOWA BOŻEGO

 

CHWILA CISZY

 

RESPONSORIUM

 

K: Panie, wskaż mi drogi Swoje,

Abym chodził w Prawdzie Twojej.

Zb:Panie, wskaż mi drogi Swoje,

Abym chodził w Prawdzie Twojej.

 

K: Zachowaj serce moje w jednym, abym bał się imienia Twego,

Zb: Abym chodził w Prawdzie Twojej.

K: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

Zb: Panie, wskaż mi drogi Swoje,

Abym chodził w Prawdzie Twojej.

 

 

WYKŁAD SŁOWA BOŻEGO

 

PIEŚŃ ZBORU (np. pieśń tygodnia)

 

 

 

HYMN ZACHARIASZA

(CANTYK: BENEDICTUS)

 

Antyfona:

K: Pan wzbudził nam mocarnego Zbawiciela w domu Dawida, sługi Swego.

Zbór ponawia antyfonę

VII ton Psalmów

I. Błogosławiony Pan, Bóg Izraela,*

iż nawiedził lud Swój i dokonał jego odkupienia.

II. I wzbudził nam mocarnego Zbawiciela, *

w domu Dawida, sługi Swego.

Jak od wieków zapowiedział *

przez usta świętych proroków Swoich,

Wybawienie od wrogów naszych *

i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą.

Litując się nad ojcami naszymi, /

Pomny na święte przymierze Swoje. *

I na przysięgę, którą złożył Abrahamowi, ojcu naszemu,

że pozwoli nam, wybawionym z ręki wrogów /

bez bojaźni służyć mu w świątobliwości i sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni nasze.

A ty, dziecię, prorokiem Najwyższego nazwane będziesz, *

bo poprzedzać będziesz Pana, aby przygotować drogi Jego,

Aby dać ludowi jego poznanie zbawienia *

przez odpuszczenie grzechów ich,

Przez wielkie zmiłowanie Boga naszego, *

dzięki któremu nawiedzi nas światłość z wysokości,

By objawić się tym, którzy są w ciemności i siedzą w mrokach śmierci,

aby skierować nogi nasze na drogę pokoju.

 

Antyfona:

Zb: Pan wzbudził nam mocarnego Zbawiciela w domu Dawida, sługi Swego.

Chwała i cześć niech będzie bogu Ojcu i Synowi *

i Duchowi Świętemu,

Jak była od początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

Antyfona:

Zb: Pan wzbudził nam mocarnego Zbawiciela w domu Dawida, sługi Swego.

 

Zamiast Benedictus może być śpiewane Te Deum Laudamus (nr ).

Wówczas odpada Preces

MODLITWA
KYRIE

 

L: Kyrie eleison.

Zb: Christe eleison. Kyrie elison.

 

MODLITWA PAŃSKA

Liturg i zbór:

Ojcze nasz......................

 

PRECES (ŚPIEW BŁAGALNY)

L: Panie, bądź mi łaskawy,

Zb: Uzdrów moją duszę, gdyż zgrzeszyłem przeciwko Tobie.

L: Panie, okaż nam Swoją łaskę

Zb: I pomóż nam.

L: Dobroć Twoja, Panie, jest nad nami,

Zb: gdyż Tobie zaufaliśmy.

L: Prosimy Cię za cały Twój Kościół Chrześcijański na całym świecie.

Zb: Pamiętaj o Twoim zborze, którego sobie przed wiekami nabyłeś.

 

 

(NIEDZIELA)

L: Prosimy Cię za wszystkich, którzy nami kierują i nas nauczają:

Zb: Zachowaj ich w Swej Prawdzie.

L: Posyłaj na cały świat zwiastunów Twego zbawienia

Zb: I kieruj ku Sobie serca wszystkich ludzi.

L: Rozprzestrzeniaj Swoje miłosierdzie na wszystkich, którzy Ciebie znają,

Zb: A Swoją sprawiedliwość nad pobożnymi.

 

(PONIEDZIAŁEK)

L: Prosimy Cię za naród nasz:

Zb: Pomóż nam, Boże, nasz Wspomożycielu, uwielbiać święte imię Twoje.

L: Udziel naszym władzom mądrości i poznania,

Zb: Aby rządzili sprawiedliwie.

 

(WTOREK)

L: Prosimy Cię o urodzajność ziemi:

Zb: Otwórz Swoją rękę i nasyć nas Swymi dobrami.

L: Prosimy Cię, za wszystkich pracujących i poszukujących pracy:

Zb: Niech spocznie na nas Twoja łaska, a dzieło rąk naszych utwierdzaj wśród nas!

 

(ŚRODA)

L: Prosimy Cię o pokój dla całego świata:

Zb: Przyjdź z pomocą wszystkimi, którzy się Ciebie boją,

L: Aby dobroć i wierność wzajemnie sobie wychodziły naprzeciw

Zb: A sprawiedliwość i pokój się pocałowały.

 

 

(CZWARTEK)

L: Prosimy Cię za biednych i smutnych:

Zb: Stań przy nich i pociesz ich.

L: Za samotnych i opuszczonych:

Zb: Niechaj Twoja dobroć i wierność będą z nimi na wszystkich ich drogach.

L: Prosimy za wszystkich chorych:

Zb: Posil ich według łaski Swojej.

 

(PIĄTEK)

L: Prosimy Cię za przewrotnych i prześladowców Twojego Kościoła:

Zb: Nie pamiętaj im tego grzechu

L: Za zagubionych i błądzących:

Zb: Wskaż im właściwą drogę.

L: Za wszystkich uwięzionych:

Zb: Wybaw ich ze wszelkiej ich niedoli.

 

(SOBOTA)

L: Prosimy Cię za umierających:

Zb: W ręce Twoje polecamy ich ducha.

L: Naucz nas pamiętać, że umrzeć musimy,

Zb: Abyśmy zyskali mądre serca.

 

(KAŻDEGO DNIA)

L: Prosimy Cię za wszystkich, którzy razem z nami żyją i pracują:

Zb: Ochraniaj ich na wszystkich ich drogach.

L: Panie Boże Zastępów, pociesz nas

Zb: Niechaj oblicze Twoje będzie nad nami, a będziemy uzdrowieni.

L: Powstań, Chryste, na ratunek nasz,

Zb: I zbaw nas dla miłosierdzia Swego.

L:. Panie, wysłuchaj modlitwy mojej

Zb: I wołanie moje niech dojdzie do Ciebie!

 

CISZA MODLITEWNA

MODLITWA KOŃCOWA

 

NIEDZIELA

Panie Jezu Chryste, Ty odebrałeś śmierci moc i wywiodłeś na jaśnie nieprzemijające życie.

Uwielbiamy Cię przeto w ten Twój wielki dzień, Światło z wiekuistej światłości, słońce tego i przyszłego świata. Prosimy Cię: oświeć nasze myśli i otwórz nasze wargi, abyśmy Twego Słowa słuchali i Ciebie wyznawali i uwielbiali, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz po wszystkie wieki wieków.

 

PONIEDZIAŁEK

Wszechmogący Boże, miłosierny Ojcze, Ty stworzyłeś wszystkie rzeczy i doprowadzasz je do końca. Prosimy Cię dzisiaj, gdy rozpoczynamy nasze prace tego tygodnia: spraw Ty sam ich początek, kieruj środkiem, pobłogosław zakończenie, aby nasze dzieła strzeżone były przez Ciebie od grzechu i winy, a nasze praca zakończona została według Twego upodobania. Przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana.

 

WTOREK

Panie, wieczny Boże i Ojcze, Ty pozwoliłeś nam dzisiaj oglądać poranek tego dnia, przeto prosimy Cię: poślij nam dziś Ducha Twego Świętego, aby był z nami, pozwalał nam rozpoznawać i czynić Twoją wolę świętą. Przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana.

 

ŚRODA

Panie, wszechmogący Boże, dawco wszelkich dobrych i doskonałych darów. Prosimy Cię: bądź dzisiaj przy nas z Swoim zmiłowaniem i Swoją miłością, abyśmy nie popadli w grzech,

ale w naszych myślach i czynach zawsze kierowali się Twoją świętą wolą.

Przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana.

 

 

CZWARTEK

Panie Boże, kochany nasz Ojcze w niebie, Ty przez Swojego Syna Jezusa Chrystusa powołałeś nas do życia. Prosimy Cię: zachowaj nas w naśladowaniu Twojego Syna w codziennym życiu, abyśmy i w tym nowym dniu a także przez wszystkie dni naszego ziemskiego życia żyli według Twojej woli i ku wiecznemu celowi zdążali. Przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana.

 

PIĄTEK

Panie Jezu Chryste, Ty zaniosłeś nasze grzechy na krzyż Golgoty i powołałeś nas do społeczności Swoich uczniów i uczennic: spraw abyśmy Twoją ofiarą krzyżową zawsze się pocieszali i z wdzięczności za To co Ty dla nas uczyniłeś, ofiarowali nasze życie w służbie dla Ciebie. Wysłuchaj nas dla Swej gorzkiej męki i śmierci, który z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków.

 

SOBOTA

Panie Boże, niebiański nasz Ojcze, Ty stworzyłeś światło dnia, aby panowało nad wszystkimi ciemnościami. Prosimy Cię: przyjmij w łasce Swej wielkiej naszą modlitwę i udziel nam Swego zmiłowania, abyśmy dzisiaj i zawsze pamiętali o tym co Tobie się podoba i w Twojej łasce na zawsze pozostali. Przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana.

Zb: Amen

 

Zakończenie
Uwielbienie

K: Błogosławmy Panu!

Zb: Bogu niech będą dzięki!

Błogosławieństwo

L: Niech nas błogosławi i strzeże Bóg wszechmogący i miłosierny: Ojciec i Syn, i Duch Święty.

Zb: Amen

*************************

 

 

PORZĄDEK MODLITWY POŁUDNIOWEJ

 

WEJŚCIE (INGRES)

 

L: Panie, w ręku Twoim są czasy moje

Zb: Wybaw mnie w łasce Swojej!

L: Boże, pamiętaj o mnie według łaski Swojej.

Zb: Panie, wysłuchaj mnie w sprawiedliwości Swojej.

L: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

Zb: Jak była od początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. [Alleluja!]

(„Alleluja” opuszcza się w czasie pasyjnym)

 

Hymn pochwalny - stosowna pieśń zboru

Psalm

śpiewany lub zmawiany Psalm 36 (IV ton psalmów)

 

Ps. 34:18-23

Sprawiedliwi wołają, a Pan wysłuchuje ich,

I ocala ich ze wszystkich udręk.

Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane,

A wybawia utrapionych na duchu.

Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego,

Ale Pan wyzwala go ze wszystkich.

Pan wyzwala duszę sług swoich

I nie będą ukarani ci, którzy mu ufają.

L: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

Zb: Jak była od początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. [Alleluja!]

(„Alleluja” opuszcza się w czasie pasyjnym)

 

Czytanie Słowa Bożego
Niedziela:

Król królów, Pan panów, Jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może; Jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen.

1 Tm 6,15.16

Poniedziałek:

Ojcze! Chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie Ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata.

J 17,24

Wtorek:

3. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios.

4. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.

5. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię.

6. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

7. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

8. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

9. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani.

10. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z Powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios.

Mt 5,3-10

Środa:

A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy.

J 1,14

Czwartek:

Jezus Chrystus mówi: „Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił; jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki; a chleb, który Ja dam, to ciało moje, które Ja oddam za żywot świata”.

J 6,51

Piątek:

Jezus Chrystus mówi do swoich uczniów:

Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka”.

J 14,27

Sobota:

Bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności: Ten, który objawił się w ciele, Został usprawiedliwiony w duchu, Ukazał się aniołom, Był zwiastowany między poganami, Uwierzono w niego na świecie, Wzięty został w górę do chwały.

1 Tm 3,16

 

Cisza (ciche rozważanie przeczytanego Słowa Bożego)

Odpowiedź - Responsorium

 

mówione:

Panie, szukam Cię z całego serca mego, spraw, abym nie odszedł od Twoich przykazań. Pokrzep mnie Twoim Słowem.

 

śpiewane:

 

K: Panie, Słowo Twoje trwa na wieki, Niewzruszone jak niebiosa. (Ps 119,89).

Zb: Panie, Słowo Twoje trwa na wieki, Niewzruszone jak niebiosa.

K: Prawda Twoja trwa z pokolenia w pokolenie. (Ps.119,90).

Zb: Panie, Słowo Twoje trwa na wieki.

K: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

Zb: Panie, Słowo Twoje trwa na wieki, Niewzruszone jak niebiosa. (Ps 119,89).

Modlitwa
Kyrie

L: Kyrie eleison.

Zb: Christe eleison. Kyrie elison.

Modlitwa Pańska

śpiewana lub zmawiana

Cicha modlitwa

Modlitwa końcowa / Modlitwa o pokój

L: Boże, który karmisz głodnych, prosimy Cię: nasyć także i nas Twoimi darami i udziel nam Chleba życia wiecznego, którego darowałeś światu w Chrystusie Jezusie, Synu Swoim.

albo:

Ojcze niebiański, Tyś jest Dawcą odwagi, dobrej rady i prawych czynów: udziel nam pokoju, którego świat nam dać nie może, aby serca nasze trwały w Twoich przykazaniach, a my abyśmy pod Twoją Opatrznością zachowani

zostali od wszelkiego złego.

Zb: Amen

 

Pieśń:

Pokoju udziel z łaski nam, dziś w naszych czasach, Boże, bo walczyć za nas, za nas sam, Ty tylko, Panie, możesz, Tylko, Panie, Ty sam możesz.

Pieśni nr 860- 862

 

Zakończenie
Uwielbienie

K: Błogosławmy Panu!

Zb: Bogu niech będą dzięki!

Błogosławieństwo

L: Niech nas błogosławi i strzeże Bóg wszechmogący i miłosierny: Ojciec i Syn, i Duch Święty.

Zb: Amen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA WIECZORNEGO - NIESZPORY

 

WEJŚCIE (INGRES)

 

L: Panie, zostań z nami;

Zb: Gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się juz nachylił.

L: Boże, pamiętaj o mnie według łaski Swojej.

Zb: Panie, wysłuchaj mnie w sprawiedliwości Swojej.

L: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

Zb: Jak była od początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. [Alleluja!]

(„Alleluja” opuszcza się w czasie pasyjnym)

Psalm

śpiewany lub zmawiany Psalm 34 lub pieśń wg psalmów.

Czytanie Słowa Bożego

Cisza

Odpowiedź - Responsorium

 

K: Panie, Słowo Twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim.

Zb: Panie, Słowo Twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim.

K: Słowo Twoje jest Prawdą.

Zb: I światłością ścieżkom moim.

K:Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

Zb: Panie, Słowo Twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim.

 

Wykład Słowa Bożego (Homilia) albo odczytanie rozmyślania lub innej nabożnej literatury.

Pieśń pochwalna - Hymn

lub pieśń wieczorna wzgl. pieśń tygodnia.

 

HYMN POCHWALNY MARII CANTICUM: MAGNIFICAT

Antyfona:

K/ W: Chrystus nasz Zbawiciel, * Syn Boga wiecznego i Marii, niech będzie przez nas uwielbiony na wieki. Amen.

Łuk. 1:46-55

Wielbi dusza moja Pana, * I rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim,

Bo wejrzał na uniżoność Służebnicy Swojej. * Oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie pokolenia.

Bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, * i święte jest imię jego.

A miłosierdzie jego z pokolenia w pokolenie nad tymi, którzy się go boją. * Okazał moc ramieniem swoim, rozproszył pysznych z zamysłów ich serc,

Strącił władców z tronów, * a wywyższył poniżonych,

Łaknących nasycił dobrami, * a bogaczy odprawił z niczym.

Ujął się za Izraelem, sługą swoim, * pomny na miłosierdzie,

Jak powiedział do ojców naszych, * do Abrahama i potomstwa jego na wieki.

Chwała i cześć Bogu Ojcu i Synowi * i Duchowi Świętemu.

Jak była na wieki, teraz i zawsze *

i na wieki. Amen.

 

 

Modlitwa
Kyrie

L: Kyrie elison.

Zb: Christe eleison. Kyrie elison.

Modlitwa Pańska

śpiewana lub zmawiana

Modlitwa - Preces

L: Panie, w tej wieczornej porze prosimy Cię za wszystkie Twoje dzieci:

Zb: Daj, aby od odpoczęli od wszystkich swoich prac.

L: Prosimy Cię za wszystkich, których obdarzyłeś bogactwem Twojej dobroci:

Zb: Zachowaj ich od pychy, aby się tylko Ciebie bali i Ciebie uwielbiali.

L: Prosimy Cię także za wszystkich pokornych:

Zb: Daj, aby zawsze kierowali się Twoją miłością.

L: Prosimy Cię za wszystkich członków naszej parafii:

Zb: Prowadź ich przez całe doczesne życie do życia wiecznego.

L: Prosimy Cię za wszystkich, których kochamy i którzy są nam drodzy i bliscy:

Zb: Zachowaj ich w Twoim pokoju i pod Twoja obroną.

L: Prosimy Cię za wszystkich, którzy są nam obojętni i wrogo do nas usposobieni:

Zb: Weź od nas to co nas dzieli i udziel nam Swego pokoju i ducha pojednania.

L: Prosimy Cię za wszystkich opuszczonych:

Zb: Bądź z nimi zawsze jako ich najlepszy Ojciec i Pocieszyciel.

L: Prosimy Cię, Panie, aby rychło nastał Twój wielki dzień:

Zb: Niech wtedy wzejdzie nad nami Twoje słońce i wzbudź nas wtedy do życia wiecznego.

Cicha modlitwa.

Modlitwa końcowa

 

Kolekta końcowa:

 

Niedziela:

Trójjedyny Boże, Ty nas i całe chrześcijaństwo na ziemi dzisiaj rozradowałeś Twoim Słowem i Twoim Sakramentem. Prosimy Cię: spraw, aby dary Twoje pozostały z nami i umocniły nas także w tym nowym tygodniu, który dziś rozpoczęliśmy, aby Twoje imię wśród nas było święcone, Królestwo Twoje było budowane i wola Twoja się wypełniała.

 

Poniedziałek:

Panie, Boże nasz: udziel nam z wielkiej Swej dobroci przebaczenia i pokoju, aby mogło odpocząć nasze ciało i nasza dusza.

 

Wtorek:

Boże, Ty mieszkasz w światłości i przenikasz wszelkie ciemności. Wszystkie ciemności, które nas otaczają rozjaśnij jasnym promieniem Swojej obecności i oddal od nas lęki nocy, abyśmy we dnie i w nocy ukryci było w Twojej łasce.

 

 

 

Środa:

Kochany Ojcze nasz niebiański. Ty nas bogato dzisiaj obdarzyłeś Swoją łaską. Nie pamiętaj naszych upadków, ale okaż nam Swoje zmiłowanie, abyśmy te noc mogli przeżyć pod Twoją obroną, a jutrzejszego dnia Ciebie na nowo wysławiać.

 

Czwartek:

Wszechmogący Boże, Ty sam nas doprowadziłeś aż do zakończenia tego dnia. Prosimy Cię: Pozostań z nami i osłoń nas Swoją obecnością wśród mroków nadchodzącej nocy. Spraw, abyśmy w pokoju odpoczęli pod trudach i znojach tego dnia.

 

Piątek:

Panie Jezu Chryste, Ty przez Swoją mękę i śmierć rozerwałeś więzy grzechu. Prosimy Cię: przebacz nam wszystkie grzechy, którymi dzisiaj Ciebie zdradziliśmy i spraw na nowo, abyśmy Cię jako pojednani z Tobą mogli wyznawać i uwielbiać.

 

Sobota:

Panie Boże nasz, Ty w ciągu całego tego tygodnia łaskawie nas osłaniałeś i zarówno w dobrych jak w złych chwilach okazałeś nam Swoja wielką miłość. Prosimy Cię przeto: przebacz nam dla wielkiej miłości naszego Pana Jezusa Chrystusa wszystkie grzechy minionego tygodnia i udziel nam Swego Ducha Świętego, abyśmy poznawali Twoje drogi a na końcu naszego pielgrzymowania przeniesieni zostali do Twojego Królestwa.

 

Co dziennie:

Panie Boże, Ty nas dzisiaj łaskawie strzegłeś i błogosławiłeś naszą pracę. Prosimy Cię: przebacz nam to co złego uczyniliśmy i udziel nam i wszystkim, którzy do Ciebie wołają, pociechy z Twojej obecności i pokoju z Twojego przebaczenia. Przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana.

 

Zb: Amen.

 

Zakończenie
Uwielbienie

K: Błogosławmy Panu!

Zb: Bogu niech będą dzięki!

Błogosławieństwo

L: Niech nas błogosławi i strzeże Bóg wszechmogący i miłosierny: Ojciec i Syn, i Duch Święty.

Zb: Amen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODLITWA KOŚCIOŁA NA ZAKOŃCZENIE DNIA K O M P L E T A

 

PRZYGOTOWANIE

 

K: Módlmy się o Boże błogosławieństwo!

L: Spokojną noc, oczyszczone sumienie, a kiedyś błogosławione skonanie, racz nam dać miłosierny Panie!

Zb: Amen

 

Lektor: (1 Piotr. 5:8-9)

Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć.

Przeciwstawcie mu się, mocni w wierze.”

Ale Ty, Panie, zmiłuj się nad nami!

Zb: Bogu niech będą dzięki.

 

L: Wspomożenie nasze w imieniu Pana,

Zb: Który stworzył niebo i ziemię.

L: Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam bracia i siostry, że zgrzeszyłem w myślach, słowach i uczynkach: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina.

Przeto proszę was, módlcie się za mną do Pana Boga naszego.

Zb: Niech się zmiłuj nad tobą Bóg wszechmogący, a odpuściwszy ci grzechy twoje niech cię doprowadzi do życia wiecznego.

L: Amen

Zb: Spowiadamy się Bogu wszechmogącemu i Tobie bracie, że zgrzeszyliśmy myślą, mową i uczynkiem: nasza wina, nasza wina, nasza wielka wina.

Dlatego prosimy Cię, módl się za nami do Pana Boga naszego.

L: Niech się zmiłuje nad wami Bóg wszechmogący, a odpuściwszy wam grzechy wasze, niech was doprowadzi do życia wiecznego.

Zb: Amen.

L: Pociesz nas, Boże, nasz Zbawicielu,

Zb: I nie wchodź w sąd ze sługami Swymi.

 

Ingres

L: Boże, pamiętaj o mnie według łaski Swojej.

Zb: Panie, wysłuchaj mnie w sprawiedliwości Swojej.

L: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

Zb: Jak była od początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. [Alleluja!]

(„Alleluja” opuszcza się w czasie pasyjnym)

 

Psalm zmawiany lub śpiewany: Psalm 91 albo inny, np. Psalm 4

Ps. 91:1-16

1. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, Kto przebywa w cieniu Wszechmocnego,

2. Ten mówi do Pana: Ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam.

3. Bo On wybawi cię z sidła ptasznika I od zgubnej zarazy.

4. Piórami swymi okryje cię. I pod skrzydłami jego znajdziesz schronienie. Wierność jego jest tarczą i puklerzem.

5. Nie ulękniesz się strachu nocnego Ani strzały lecącej za dnia,

6. Ani zarazy, która grasuje w ciemności, Ani moru, który poraża w południe.

7. Chociaż padnie u boku twego tysiąc, A dziesięć tysięcy po prawicy twojej, Ciebie to jednak nie dotknie.

8. Owszem, na własne oczy ujrzysz I będziesz oglądał odpłatę na bezbożnych.

9. Dlatego, że Pan jest ucieczką twoją, Najwyższego zaś uczyniłeś ostoją swoją,

10. Nie dosięgnie cię nic złego I plaga nie zbliży się do namiotu twego,

11. Albowiem aniołom swoim polecił, Aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich.

12. Na rękach nosić cię będą, Byś nie uraził o kamień nogi swojej.

13. Będziesz stąpał po lwie i po żmii, Lwiątko i potwora rozdepczesz.

14. Ponieważ mnie umiłował, wyratuję go, Wywyższę go, bo zna imię moje.

15. Wzywać mnie będzie, a Ja go wysłucham, Będę z nim w niedoli, Wyrwę go i czcią obdarzę,

16. Długim życiem nasycę go I ukażę mu zbawienie moje.

 

Pieśń pochwalna - Hymn

Czytanie Słowa Bożego z Księgi Jeremiasza 14,9:

Przecie Ty, Panie, jesteś pośród nas, a twoim imieniem jesteśmy nazwani, nie opuszczaj nas!

Zb: Bogu niech będą dzięki.

 

Odpowiedź - Responsorium

K: Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego

Zb: Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego

K: Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wierny.

Zb: Tobie polecam ducha mego.

K: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu

Zb: Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego

 

Antyfona (Ps. 17:8)

K: Strzeż mnie jak źrenicy oka,

Zb: Ukryj mnie w cieniu swych skrzydeł

 

Antyfona:

K: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, *

Zb: Podczas snu nas osłaniaj, * abyśmy czuwali z Chrystusem * i odpoczywali w pokoju.

 

Łuk. 2:29-32

Panie, teraz puszczasz sługę swego, * według słowa swego w pokoju,

Gdyż oczy moje widziały zbawienie twoje, * Które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów:

Światłość, która oświeci pogan, * i chwałę ludu twego izraelskiego.

Chwała i cześć Bogu Ojcu i Synowi * i Duchowi Świętemu.

Jak była na wieki, teraz i zawsze * i na wieki. Amen.

 

Antyfona:

K: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, *

Zb: Podczas snu nas osłaniaj, * abyśmy czuwali z Chrystusem * i odpoczywali w pokoju.

Modlitwa
Kyrie

L: Kyrie elison.

Zb: Christe eleison. Kyrie elison.

Modlitwa Pańska

śpiewana lub zmawiana

Modlitwa - Preces

L: Panie, strzeż nas tej nocy

Zb: Według łaski Swojej bez grzechów

L: Bądź nam miłościw, Panie!

Zb: Bądź nam miłościw

L: Dobroć Twoja, o Panie, niech będzie z nami!

Zb: Bo Tobie tylko ufamy!

L: Panie, wysłuchaj modlitwy mojej.

Zb: A wołanie moje niech do Ciebie dojdzie.

 

Cicha modlitwa

Modlitwa końcowa

L: Wszechmogący Boże, dziękujemy Ci, że Ty nas doprowadziłeś aż do zakończenia tego dnia. Prosimy Cię: Pozostań z nami i chroń nas podczas ciszy nocnej, abyśmy zmęczeni niepokojem minionego dnia, odpoczęli w Twoim pokoju. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

Zb: Amen.

 

Zakończenie
Uwielbienie

K: Błogosławmy Panu!

Zb: Bogu niech będą dzięki!

Błogosławieństwo

L: Niech nas błogosławi i strzeże Bóg wszechmogący i miłosierny: Ojciec i Syn, i Duch Święty.

Zb: Amen

 

 
   
Reklama  
   
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=